MOENIE HUIWER NIE; EIS VAN HULLE ‘N REGVERDIGING!!!

BYBEL VERGELYKINGS:

DIE ‘NUWE WÊRELD VERTALINGS VAN DIE JEHOVA SE GETUIES’ SE BYBELS IN VERGELYKING MET DIE ‘1611GJ KING JAMES’ BYBEL!!!

Ek reken dat enige veranderings aan die Bybel; wat nie strook met wat ons ALMAGTIGE HEMELSE VADER, JEHOVA GOD, in SY Bybel laat skryf het; Satanies van oorsprong en aard is.

Read the rest of this entry »

DO NOT HESITATE; DEMAND THAT THEY JUSTIFY THEIR CHANGES!!!

COMPARING ‘THE NEW WORLD TRANSLATIONS OF THE JEHOVAH’S WITNESSES’ BIBLES WITH THE ‘1611CE KING JAMES VERSION’ BIBLE!!!

I SINCERELY believe that any changes to the Bible; not in accordance with what our HEAVENLY FATHER, JEHOVAH GOD, has written in HIS Bible; are EXTREMELY EVIL and of Satanic origin and nature.

Read the rest of this entry »

Graag wil ek die JEHOVA SE GETUIES die volgende vrae vra:

Volgens julle is julle uiters gesteld op die regte vertolking van die Bybel; en veral dat die korrekte konteks deurgaans stiptelik behou word.

Ek wil dus weet: Is die laaste deel van Mattheus 6:13 van ‘Die Onse Vader’, naamlik “Want aan U behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Amen.” uit jul Bybels verwyder?

Indien wel, glo julle dan dat Satan ook moontlik sy aanspraak daarop moontlik kan of gaan wen?

Read the rest of this entry »

I would like to ask The JEHOVAH’S WITNESSES the following questions:

QUESTION: Are you JEHOVAH’S Witnesses always adamant that the correct interpretation of the Bible be adhered to; and especially that the correct context always be strictly maintained?

QUESTION: Is the last part of Matthew 6:13 of “The Lord’s Prayer”, namely “For thine is the kingdom and the power and the glory forever. Amen.” removed from your Bible?

Read the rest of this entry »

Liewe Billy,

Om ons gesprek te open moet EK weer vra “Hoe kan mense dit dan as moontlik beskou dat ‘n ‘klein’ skepping van MY sou kon veroorsaak dat EK van stryk gebring kon word. EK noem Satan hier ‘n ‘klein’ skepping.

Dit moet natuurlik in die konteks verstaan word dat Satan BAIE, BAIE ‘klein’ is in vergelyking met MY; maar dit moet goed verstaan word dat sy status as ‘n engel moet altyd deur die mens gerespekteer word; al het hy gefouteer. Hier is dié genoemde ‘status’ uiters belangrik!!!

Read the rest of this entry »

BOEK DRIE

GAAN ONS HEMEL TOE AS ONS STERF? (DEEL EEN)

EN DAN LATER SAL DIE VOLGENDE BOEKE VOLG:

BOEK VIER

MOET ONS DIE SABBAT HEILIG?

BOEK VYF

HET ‘N MENS ‘N SIEL?

EN NOG LATER NOG MEER BOEKE

SKRYWER: Douglas W. Mackay (Billy)

Webtuiste: www.truejehovahswitness.org.za

Liewe Billy,

Dat jy en ALLE ander mense in MY BEELD geskape is word normaalweg NOOIT betwis nie; en omdat EK GEESTELIK is en julle vleeslik is; moet die OOREENKOMS dus wees wat ons persoonlikhede aanbetref.

Read the rest of this entry »

BOEK TWEE

MAG MENSE VARKVLEIS EET?

EN DAN LATER SAL DIE VOLGENDE BOEKE VOLG:

BOEK DRIE

GAAN ONS HEMEL TOE AS ONS STERF?

BOEK VIER

MOET ONS DIE SABBAT HEILIG?

EN NOG LATER NOG ‘N MENIGTE BOEKE

SKRYWER: Douglas W. Mackay (Billy)

Webtuiste: www.truejehovahswitness.org.za

Read the rest of this entry »

ONS HEMELSE VADER, JEHOVA GOD, GEE AAN MY PERSOONLIK IE VOLLE EN BETROUBARE BETEKENIS VAN DIE “ONSE VADER” GEBED

SKRYWER: Douglas W. Mackay (Billy)


VOORWOORD

Ek skep nou met hierdie skrywe die agtergrond van wat benodig word om direk met JEHOVA GOD in aanraking te kom; en dat HY met enige persoon, of ALLE persone, PERSOONLIK dan sal praat. Ek is geheel en al ‘n doodgewone persoon; spesiale eienskappe het ek nie; met die uitsondering dat ek ons HEMELSE VADER, JEHOVA GOD, met opregtheid genader het; om uit te vind wat HY werklik van my verwag; en om sodoende SY goedkeuring te verkry. HY weet dat ek nie alleen opreg in SY weë WIL wandel nie, maar ook WIL DOEN wat HY van my verwag.

Read the rest of this entry »

14th. October 2016

THE CONTENTS OF LETTER NUMBER 3 IS LONG; BUT WORTH KNOWING ABOUT!!!

Below is the letter that I wanted to forward to Elder Paddy Hyland of the Riversdale Congregation in South Africa; BUT could NOT as the protocol of “The Governing Body of The Jehovah’s Witnesses” is NOT in accordance with that of our HEAVENLY FATHER, JEHOVAH GOD.

“THEIR” (meaning “The Governing Body of The Jehovah’s Witnesses” in all my future Posts) protocol is aimed at “silencing” any opposition to “THEIR” arrogant attitude; as to how “THEY” dominate “THEIR” flock and change the context of JEHOVAH GOD’s Bible!!!

Read the rest of this entry »

8th. October 2016

I commenced as indicated above by approaching an Elder; and wrote the letter below to him in Afrikaans. Just below the letter will be an as accurate as possible translation of the letter into English.

Hi Willie,

Ek wil net begin om Die HEILIGE GEES te bespreek. Myns insiens is dat dit die belangrikste wanopvatting van die Beheerligaam is: WAT of WIE is Die HEILIGE GEES?

Ondergenoemde skrywings kom uit publikasies van die Beheerliggaam:

Read the rest of this entry »