Liewe Billy,

Om ons gesprek te open moet EK weer vra “Hoe kan mense dit dan as moontlik beskou dat ‘n ‘klein’ skepping van MY sou kon veroorsaak dat EK van stryk gebring kon word. EK noem Satan hier ‘n ‘klein’ skepping.

Dit moet natuurlik in die konteks verstaan word dat Satan BAIE, BAIE ‘klein’ is in vergelyking met MY; maar dit moet goed verstaan word dat sy status as ‘n engel moet altyd deur die mens gerespekteer word; al het hy gefouteer. Hier is dié genoemde ‘status’ uiters belangrik!!!


Hy self verdien nie die geringste respek nie; EN EK sal met hom afreken; die ‘wraak’ kom MY toe; en die mens moet hulle daarby berus; en net seker maak dat hulle NOOIT deur hom beinvloed word nie; en so MY HEILIGE NAAM en EER die verdiende reg aandoen.

Wat EK eintlik hierbo uitgestippel het Billy, is dat EK MY ‘WIL’ wat eintlik MY OORSPRONKLIKE PLAN en DOELWIT is, gaan laat geskied; en BINNEKORT; want AL die ellendes wat MY ‘onaanvaarbare’ en ‘aanvaarbare’ AARDSE kinders ELKE dag tref maak MY BAIE hartseer.

Soos jy in MY vorige gesprek met jou geskryf het, gaan EK dit MOET bewerkstellig dat biljoene mense mekaar uitwis ter wille van die min wat vir MY aanvaarbaar is; maar daar is ‘n verskil.

EK het alles geskep en dus weet EK beslis dat hoe EK redeneer en te werk gaan heel LOGIES is. Indien jy en alle mense nie presies bereid is om te doen wat EK verlang, gaan MY ‘WIL’ nie tot in EWIGHEID kan geskied nie. Jy is nie volmaak genoeg gebore nie weens Satan en Adam se moedswilligheid; en dus gaan EK jou ‘n kans gee om te bewys dat jy regtig MY ‘WIL’ wil probeer op MY manier doen.

Indien EK jou huidiglik aanvaarbaar genoeg vind; gaan jy BINNEKORT vir ‘n duisend jaar op dieselfde aarde woon, al sterf jy tussenin, om ‘VOLMAAK GENOEG’ te word om Satan se misleiding te kan weerstaan, wanneer EK hom vir ‘n kort rukkie gaan loslaat; om hom weer te kan bewys dat hy nie in staat is om paradystoestande te kan behou nie.

Al skeur dit ook MY hart in stukkies om so te MOET maak; is daar die troos dat EK dit ook gaan bewerkstellig dat hulle NIE gaan bewus wees wat hulle doen nie; of wat wel met hulle gebeur nie. DIT SAL BAIE SPOEDIG GESKIED, MET GEEN PYN OF LYDING NIE!!!

EK het GEEN keuse nie; want AL die ‘onaanvaarbare’ mense sal ‘n gevaar inhou vir die EWIGHEID van die lewens wat EK vir MY ‘aanvaarbare’ kinders as ‘n geskenk belowe het.

Dit is vir MY uiters hartseer dat daar mense gaan wees wat EK MOET uitwis omdat hulle hul NIE BETYDS bekeer het nie; en ook mense wat nie MOEDSWILLIGE sondaars is nie; maar wat ook kan swig onder druk.

EK gaan nou praat oor wat EK in MY Bybel gesê het; en vra of dit sin sou gemaak het as alle mense HEMEL toe gekom het as hulle sterf.

In Jesaja 2 vanaf Vers 2 het EK onder andere gesê “En aan die einde van die dae sal MY huis vasstaan op die top van die berge en verhewe wees bo die heuwels, en al die nasies sal daarheen toestroom. En baie volke sal heengaan en sê: Kom laat ons optrek na die berg van die HERE, na die huis van die GOD van Jakob, dat HY ons SY weë kan leer en ons in SY paaie kan wandel.” En EK sal oordeel tussen die nasies en regspreek oor baie volke; en hulle sal van hul swaarde pikke smee en van hul spiese snoeimesse; nie meer sal nasie teen nasie die swaard ophef nie, en hulle sal nie meer leer om oorlog te voer nie.”

Sou EK genoem het dat die swaarde as pikke gesmee sou word ,ens. indien almal HEMEL toe sou kom; waar die bestaan van sulke items geheel en al nie bestaan of nodig is nie? EK DINK NIE SO NIE!!!

En OOK het EK in Jesaja 11 vanaf Vers 6 onder andere gesê “Die wolf wei by die lam, die luiperd lê by die bokkie, die kalf en die jong leeu en die vetgemaakte vee bymekaar, ‘n klein seuntjie sal hulle aanja. Die koei en die berin wei, en hulle kleintjies lê bymekaar; die leeu eet strooi soos die os; die suigling speel by die gat van ‘n adder, en die gespeende kind steek sy hand uit na die kuil van ‘n basilisk. Hulle sal geen kwaad doen of verderf aanrig op MY hele heilige berg nie; want die aarde sal vol wees van die kennis van MY, julle HERE, soos die waters die seebodem oordek.”

In Jesaja, Hoofstuk 35 spel EK OOK baie duidelik uit wat EK vir die toekoms van die aarde inhou, naamlik “Die woestyn en die dor land sal bly wees, en die wildernis sal juig en bloei soos ‘n narsing; dit sal lustig bloei en juig, ja, met gejuig en gejubel; die heerlikheid van die Líbanon is aan hom gegee, die sieraad van Karmel en Saron; hulle dáár sal MY heerlikheid as julle HEMELSE VADER en ALMAGTIGE GOD sien!” EK vertel ook daar hoe EK julle ‘slap hande sal versterk’ en ‘struikelende knieë sal vasmaak’. EK sê ook dat EK met GODDELIKE vergelding kom en dat julle moet sterk wees want EK gaan julle kom verlos. EK gaan OOK julle fisiese blindheid, stomheid en doofheid herstel.

Verder belowe EK dat waters volop in die woestyn gaan wees en strome in die wildernis. En die gloeiende grond sal ‘n waterplas word, en die dorsland fonteine van water; in die plek van die jakkalse waar hulle gelê en rus het, is gras met riete en biesies.

Vanaf Vers 8 praat EK van die 144 000 mense wat EK ‘vrygekoop’ het van julle aarde af; en wat hier by MY in MY HEMEL gaan vir EWIG kom woon. In Vers 10 maak EK melding van hulle; “en die losgekooptes van die HERE sal teruggaan en na Sion kom met gejubel, en ewige vreugde sal op hulle hoof wees; vreugde en blydskap sal hulle verkry, maar kommer en gesug vlug weg”.

MAAR BOGENOEMDE 144 000 WAT ALLEEN HEMEL TOE GAAN IS ‘N BESPREKING VIR LATER: ALHOEWEL AL HIERDIE BESPREKINGS OP JOU WEBTUISTE AL BESPREEK IS!!!

In Mattheus 11 vanaf Vers 2 gesels EK oor wat in Bybeltye gebeur het; en wat ‘n voorloper is van wat EK beplan om net na die ‘EINDE’ van die ‘EINDTYE’ weer te laat geskied.

En weer vanaf Vers 4 het MY Seun Jesus vir Sy dissipels gesê: “Gaan vertel aan Johannes wat julle hoor en sien: blindes sien weer en kreupeles loop, melaatses word gereinig en dowes hoor, dooies word opgewek en aan armes word die evangelie verkondig.” En salig is elkeen wat aan My nie aanstoot neem nie.”

Dieselfde geld met die ‘EINDE’ van die ‘EINDTYE’ wat Noag en sy gesin aanbetref; hulle het geensins die omgewing van die aarde verlaat na ‘n soort ‘opraping’ of iets soortgelyks; maar EK het hulle fisies en lewend deur die Vloed beskerm; en wanneer duisende links en regs van MY ‘aanvaarbare’ kinders val sal EK WEER daar wees om hulle te beskerm.

In MY gesprekke met jou Billy neig EK om baie sinne oor en oor te herhaal; maar EK voel dat met herhaling kom ‘n beter moontlikheid dat dit meer onthou sal word; en meer sal deurdring tot die ware konteks van die tema van MY Bybel.

Jy weet dat die aarde stelselmatig vernietig word weens die ‘LIEFDE’ vir geld; en die status en mag wat dit kan koop. Alle minerale, soos goud byvoorbeeld, word van diep uit die aarde gedelf; wat dus die LOGIESE gevolg het dat julle spoedig omwentelende aarbol nie meer ritmies kan wentel nie; weens die gewig wat verplaas word. Die wanbalans sal weens die spoed waarmee veranderings aan MY aarbol aangebring word veroorsaak dat MY aardbol BINNEKORT aan flarde geruk gaan word indien EK nie betyds optree nie.

Hoë geboue word gebou om die ‘status’ van die eienaars te benadruk; wat ook weer die LOGIESE gevolg het dat dit MY vasgestelde windrigtings benadeel. Met ‘n aardbol wat gedurig verder uit balans uit gestel word; en windrigtings wat gedurig verander word; is dit DUS LOGIES dat weerpatrone en ander natuur eienskappe verder en erger benadeel sal word. WAAR ANDERS KOM AARDBEWINGS, DROOGTES, VLOEDE, NATUURRAMPE EN VOEDSELTEKORTE, ENS., VANDAAN???

Soos voorheen genoem, Satan het geen beheer oor wat in julle hemel aangaan; en kan dus nie MY weerpatrone, ens. affekteer nie; maar sy invloed op die mense rig wel die kwaad aan. Billy, EK moet dit ook noem dat die mense nie aan MY gehoorsaam was of is nie; en so ook is hulle nie eintlik aan Satan gehoorsaam nie; met vleeslike begeertes doen hulle ‘hul eie ding’ wat dienoorkomstig Satan se rebelsheid bevoordeel; alhoewel dit hom NIE persoonlik bevoordeel nie!!! Satan is heel bewus dat die ongehoorsame mense spoedig die noodsaaklikheid van sy dood aan weens hulle die aarde so spoedig verniel!!!

Weereens wil EK net noem dat MY ‘WIL’ nie huidiglik op aarde geskied nie; GEENSINS NIE; en daarom straf EK ook geen wesens huidiglik op aarde nie. Die ENIGSTE ‘straf’ wat net sekere mense huidiglik ondervind is weens die feit dat hulle bewus is dat hulle NIE MY ‘WIL’ doen nie; en hulle gewetens pla hulle!!!

Billy, jy is deeglik bewus dat jou gewete is as’t ware die simboliese DEEL van MY is wat in jou woon; dit bepaal hoe belangrik MY ‘WIL’ vir jou is, hoe lief jy vir MY is deur hoe jy daagliks optree en hoe belangrik die EWIGE lewe en EWIGE veiligheid van jou medemense vir jou is.

EK wil net vinnig van die onpartydigheid praat wat almal so vinnig aan MY erkenning voor gee; en die vraag dus vra “Kan EK onpartydig wees as EK huidiglik die reën weghou omdat die mense nie meer gehoorsaam is aan MY nie?” EK DINK NIE SO NIE!!!

Soos EK hierbo genoem het; die gierigheid van die ryk en welgestelde mense is die oorsaak dat weerpatrone nie voldoen aan MY vereistes nie; maar dit is reeds dié mense wat die minste onder die droogtes ly.

Hulle kan gesuiwerde water bekom; maar die ‘gepeupel’ moet maar gesuiwerde en ongesuiwerde rioolwater baie gebruik. Sal EK tog soiets toelaat? EK DINK NIE SO NIE!!! Inteendeel, EK wil NIE eens sulke mense in MY KONINKRYK hier op julle selde fisiese aarde vir EWIG hê nie; wat nog te sê dat EK hulle in MY HEMEL sal toelaat as hulle sterwe!!!

EK gaan nou net weer noem wat EK in Jesaja 65 vanaf Vers 17 onder andere genoem het “Want kyk, Ek skep nuwe hemele en ‘n nuwe aarde, en aan die vorige dinge sal nie gedink word en hulle sal in die hart nie opkom nie. Wees julle bly en juig vir ewig oor wat Ek skep; want kyk, Ek skep Jerusalem om te juig, en sy mense om bly te wees. En Ek sal juig oor Jerusalem en bly wees oor my volk; en daarin sal nie meer gehoor word die stem van geween of die stem van geskreeu nie. Daarvandaan sal nie meer kom ‘n suigling van ‘n paar dae of ‘n grysaard wat sy dae nie vol uitlewe nie; want ‘n seun sal sterwe honderd jaar oud, en wie sondig, sal, honderd jaar oud, deur die vloek getref word. En hulle sal huise bou en bewoon, en wingerde plant en die vrug daarvan eet: hulle sal nie bou dat ‘n ander dit bewoon nie; hulle sal nie plant dat ‘n ander dit eet nie; want die dae van my volk sal wees soos die dae van die bome, en my uitverkorenes sal die werk van hulle hande self geniet. Hulle sal hul nie tevergeefs vermoei of baar vir skielike ondergang nie; want hulle is ‘n geslag van die wat deur die HERE geseën is, en hulle nakomelinge is by hulle. En voordat hulle roep, sal Ek antwoord; terwyl hulle nog spreek, verhoor Ek. Die wolf en die lam sal saam wei, en die leeu sal strooi eet soos ‘n bees, en stof sal die voedsel van die slang wees; hulle sal geen kwaad doen of verderf aanrig op my hele heilige berg nie, sê die HERE.”

Bogenoemde Skrifture van MY verwys na die duisend jaar wat Satan gebind gaan word; en dan weer losgelaat gaan word; en dan weer die mense wat moedswillig gaan sondig al is hulle dan volmaak genoeg gewees om Satan te kon weerstaan. Net soos wat MY Seun, Jesus as ‘n GEWONE MENS volmaak genoeg was; net so sal die mense aan die einde van die duisend jaar volmaak genoeg wees.

Die rede waarom Jesus eintlik aarde toe moes kom was om as ‘n GEWONE MENS wat presies GELYK was aan Adam te bewys dat Hy AL Satan se streke kon weerstaan; en aan MY getrou kon bly. Na die duisend jaar sal AL die mense presies gelyk wees aan hoe Adam en toe Jesus was. Nie een sal kan sê dat hulle uitoorlê kon word nie; en so sal AL die HEMELSE persone kan getuig dat AL die AARDSE persone geen verskoning kan uiter indien hulle weer sou faal.

Die duisend jaar periode sal dan ‘n voorloper van die INSTELLING van MY FINALE KONINKRYK wees; en daarna sal MY FINALE KONINKRYK ‘n EWIGE realiteit wees.

Daar is NOG probleme wat EK nie wil of kan aanvaar van die sondige mensdom se redenasies oor MY LOGIKA; Eerstens, wat vir MY nou nog verstommend is, is dat julle nietige mense op aarde NIE ‘n ander sal oplei as ‘n tandarts as julle hom uiteindelik wil gebruik om motors te herstel; maar julle beskou MY denkwyse as LOGIES as EK julle op lei om die aarde te bewerk en oor die diere te heers; sodat EK julle uiteindelik in MY HEMEL kan gebruik om iets te doen waarvan julle absoluut geen kennis dra nie.

Tweedens, EK sê in MY Bybel in Prediker 3, vanaf Vers 19 onder andere “Want die lot van die mensekinders is ook die lot van die veediere: soos die een sterwe, so sterwe die ander, en hulle almal het dieselfde asem, en ‘n voorkeur van die mens bo die veediere is daar nie; Alles gaan na een plek toe; alles is uit die stof, en alles keer na die stof terug. Wie bespeur dat die asem van die mensekinders opgaan boontoe, en dat die asem van die veediere neerdaal ondertoe in die aarde?” EK sien nêrens waar EK genoem het dat mense (of diere) na MY HEMEL toe kom, of inteendeel na ENIGE hemel of ‘wegraping’ nie.

Derdens, EK noem in Psalm 146 vanaf Vers 3 “Vertrou nie op prinse, op die mensekind, by wie geen heil is nie. Sy gees gaan uit, hy keer terug na sy aarde toe; op daardie dag is dit met sy planne gedaan.” Billy, kan jy vir MY dalk sê hoe die mense kan beweer dat as mense sterf dat hulle na MY HEMEL toe kom?

Vierdens, EK noem orals in MY Bybel van ‘n OPSTANDING van die wat gesterf het; en niemand betwis dit nie; maar sal dit nie net ONLOGIES wees nie, asook gemeen van MY nie, om mense met hul afsterwe na MY HEMEL toe te bring; en dan weer leweloos terug te plaas in die AARDE, sodat hulle weer ‘n OPSTANDING kan kry; sodat hulle dan veroordeel kan word indien EK hulle dan nie aanvaarbaar vind nie????

Dan gaan EK voorlopig laastens noem dat wat MY ook baie hartseer maak Billy is dat als wat jy al oor geskrywe het oor wat EK als gesê het, is vir MY ‘n duidelike teken dat biljoene en biljoene mense wat al gesterf het; en wat nou nog lewe; tot nou nog toe nie die moeite gedoen het om al hierdie ongerymdhede te bevraagteken!!! DIT IS VIR MY DUIDELIK DAT HULLE DUS NIE REGTIG IN MY DOEN EN LATE WERKLIK BELANGSTEL NIE!!!

Gaan julle dan HEMEL toe kom as julle sou sterf?

Wingerde plant, huise bou en bewoon, swaarde en spiese verander in ploeë en pikke, leeus wat saam bokke gaan wei, ens. IS DIT NODIG DAT EK AANGAAN? EK GLO REGTIG NIE SO NIE!!! Vir dié wat nog nie verstaan dat EK die AARDE as jul PARADYS tuiste geskep het MOET EK net VRA: Verwag julle dat EK julle moet goedgesind wees aangesien EK weet dat julle NIE MY ‘WIL’ regtig wil ken of selfs doen nie?

EK glo dit gaan ‘n onaangename verassing wees as EK nou nog aan jou noem dat jy moet vir hulle skryf dat hulle en ALLE ander lewende wesens sterf EEN en dieselfde DOOD!!! Weereens: In Prediker 3 en vanaf Vers 19 sê EK onder andere dat die lot van die mensekinders is ook die lot van die veediere: soos die een sterwe, so sterwe die ander, en hulle almal gaan na een plek toe; alles is uit die stof, en alles keer na die stof terug. Wie bespeur dat die asem van die mensekinders opgaan boontoe, en dat die asem van die veediere neerdaal ondertoe in die aarde?

In Psalms 146 en Vers 4 sê EK baie duidelik as ‘n mens sterf dan gaan sy gees uit, hy keer terug na sy aarde toe; EN op daardie dag is dit met sy planne gedaan. Billy, as jy dus die twee aanhalings lees wat EK uit MY Bybel geneem het, kan jy dan nog glo of dink dat daar mense is wat glo dat hulle HEMEL toe gaan as hulle sterf!!!

EK GAAN DIT WEER NOEM: Daar is net 144 000 persone van die aarde vrygekoop om saam met MY en MY geestelike familie te woon; en al die besonderhede sal in later gesprekke behandel word; alhoewel dit al lankal in Engels op my webtuiste is.

Die res van die mensdom het dus NET twee bestemmings, naamlik om OF vir EWIG in paradystoestande op hierdie selfde fisiese aarde te lewe OF vir EWIG total vernietig te word en dus glad nie meer te bestaan nie.

EK, jou HEMELSE VADER, JEHOVA GOD sal jou wat onaanvaarbaar vir MY is NIE vir EWIG straf NIE!!! Die feit dat EK jou moet vernietig is vir MY ‘n baie onaangename ervaring; want EK is immers jou VADER en het die vermoë om jou vir EWIG eerder te kon bederf het.

Van die mense het buitengewoon gewentenloos geword; kon nie meer skaam kry nie; en het so laag gedaal dat hulle ook nie kon verneder word nie. Die dood wat EK te weeg gaan bring op hulle is eintlik nie genoegsaam as al die pyn, lyding, grusame moorde, ens. wat hulle veroorsaak het in aanmerking geneem word nie. Maar EK wil net MY bekommer oor MY aanvaarbare geestelike en vleeslike kinders; en hulle vir EWIG in MY herstelde KONINKRYK tuismaak.

Wanneer alle onaanvaarbare kinders gesterf het sal hulle voor MY Seun en die 144 000 persone wat van die aarde vrygekoop is hier in MY HEMEL verskyn; en hier sal hulle tot EWIGE vernietiging verdoem word. Hulle sal net ‘n geestelike opstanding kry, verdoem word en NOOIT weer ‘n vleeslike opstanding kry nie, soos hulle glo of geleer is.

Om af te sluit: As ander lesers MY gesprek met jou gelees het, wil EK net verder sê dat daar baie ander interessante en opregte waarhede in die volgende gesprekke tussen MY en jou gaan wees.

EK HOOP VAN HARTE dat hierdie gesprek van MY aan jou die verlangde belangstelling gaan wek; sodat baie meer mense, wat tot nou toe nie juis rede gehad het om MY te NADER en te ‘KLOP’, wel nou so sal maak!!!

Met Liefdevolle Groetnis,

Jou HEMELSE VADER,

JEHOVA GOD

Leave a Reply