Graag wil ek die JEHOVA SE GETUIES die volgende vrae vra:

Volgens julle is julle uiters gesteld op die regte vertolking van die Bybel; en veral dat die korrekte konteks deurgaans stiptelik behou word.

Ek wil dus weet: Is die laaste deel van Mattheus 6:13 van ‘Die Onse Vader’, naamlik “Want aan U behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Amen.” uit jul Bybels verwyder?

Indien wel, glo julle dan dat Satan ook moontlik sy aanspraak daarop moontlik kan of gaan wen?


En ek wil dus ook weet: Is die woorde in Lukas 11:2 “wat in die hemele is” IN JUL BYBEL? Ek sien dit nie daar nie!!!

Julle beweer dat Satan in 1914GJ vir ewig uit die HEMEL verban is; het julle dalk die woorde in Lukas 11:2 verwyder om voorsiening te maak indien Satan dalk gaan oorwin?

En ek wil dus ook weet: Is die woord ‘siel’ in Genesis 2:7 met die woord ‘persoon’ vervang in jul nuutste Engelse Bybel vertaling?

In die ou Afrikaanse Bybel lees Genesis 2:7 so “En die HERE GOD het die mens geformeer uit die stof van die aarde en in sy neus die asem van die lewe geblaas. So het dan die mens ‘n lewende siel geword.”

In julle, Die Jehova se Getuies se 2013GJ Engelse vertaling, het julle baie slinks die woord ‘siel’ met die woord ‘persoon’ vervang!!! Julle vertaling lees dus so “2:7 And Jehovah God proceeded to form the man out of dust from the ground and to blow into his nostrils the breath of life, and the man came to be a living person

Ander gelowe wat julle, Die Jehova se Getuies, teenstaan beweer dat wanneer ‘n mens sterf dan verlaat die siel die liggaam en indien die persoon ‘n Christelike lewe gelei het keur die siel dan terug na GOD toe; en dus HEMEL toe.

Julle, Die Jehova se Getuies, leer inteendeel dat die persoon die liggaam verlaat en die siel sterf dan soos ‘n dier en gaan geheel en al tot niet.

Dit blyk op die oog af om ‘n onskuldige vervanging te wees; maar is inderdaad glad nie onskuldig nie.

Julle ondersteun bewustelik die ander gelowe wat julle kamma teenstaan; en so ook die onsterflikheid van die siel!!!

Om ‘n vuur as voorbeeld te gebruik: daar word materieë en hitte benodig om ‘n vuur moontlik te maak. Dus is ‘n vuur ‘n kombinasie van materieë en hitte.

Wat ek dus nou wil vra: Kan ‘n vuur sonder die materieë bestaan; of kan ‘n vuur sonder die hitte bestaan; EK GLO NIE!!!

Met ander woorde, as jy een van die twee wegneem dan bestaan daar geheel en al nie ‘n vuur nie!!!

JEHOVAH GOD het ‘n liggaam uit stof gemaak en ‘n dryfkrag wat bekend is as ‘n persoon ook geskep; om sodoende van dié kombinasie ‘n siel te maak, nie waar nie?

Kan die liggaam sonder die persoon lewe; of kan die persoon sonder die liggaam lewe? EK GLO NIE!!!

Met ander woorde, as jy een van die twee wegneem dan bestaan daar geheel en al nie ‘n siel nie!!!

En ek wil dus ook weet: Is Handelinge 8:37 naamlik ‘Toe sê Filippus: As u glo met u hele hart, is dit geoorloof. En hy antwoord en sê: Ek glo dat Jesus Christus die Seun van God is.’ uit jul Bybels verwyder?

Leer julle dan nie dat JEHOVA GOD en Jesus twee PERSONE is end at Jesus definitief nie JEHOVA GOD is nie?

WAAROM DAN ‘N VERS WAT JULLE GELOOF SO RUITERLIK ONDERSTEUN UIT JULLE BYBEL VERWYDER??? EK KAN NET AANVAAR DAT DIT ‘N SLINKSE DOEL HET OM VERWARRING TE VEROORSAAK!!!

En ek wil dus ook weet: Is daar nog baie ander Verse uit jul Bybels verwyder; en soos met Handelinge 8:37 met so ‘n teken ‘37 ——‘ vervang?

En ek wil dus ook weet: Weereens, is daar sommer nege, of elf agtereenvolgende Verse uit julle Bybel vertalings verwyder?

En ek wil dus ook weet: Waar in jul Bybel is die volgende verse: Johannes 5:4, Johannes 8:1 – 11, Handelinge 28:29, ens.?

En ek wil dus ook weet: Is die woord ‘HALLELUJAH’ vir julle baie belangrik en gebruik julle dit baie?

Julle dra so ruiterlik die NAAM JEHOVA; maar heg blykbaar nie veel waarde aan die word ‘HALLELUJAH’ wat juis ‘Prys JEHOVA’ beteken!

En ek wil dus ook weet: Julle verkondig dat die ‘Eindtye’ op hand is; maar julle reik baie nuwe liedjies uit!!! HOEKOM???

En ek wil dus ook weet: Word kosbare predikingstyd nie verkwis met die aanleer van hierdie nuwe liedjies; veral gegewe die tydstip wat julle as so dringend beskou ‘reg voor die deur staan’?

En ek wil dus ook weet: Hoeveel mense het julle al laat weet dat wanneer hul sterwe het hulle werklik by hul eie ‘persoonlike ‘Eindtyd’ gekom; en dat hulle net die een kans het terwyl hulle lewe om JEHOVA GOD se werklike goedkeuring te verkry?

En ek wil dus ook weet: Hoeveel mense het julle al laat weet dat as hulle besluit het dat hulle die regte geloof beoefen dat hulle namens hul minderjarige kinder sook daardie geloof kies?

En ek wil dus ook weet: Hoeveel mense het julle al laat weet dat hulle die Vers in 2 Korinthërs 13:5 wat lees “Ondersoek julself of julle in die geloof is; stel julself op die proef. Of is julle nie seker van julself dat Jesus Christus in julle is nie–as julle ten minste nie verwerplik is nie!” baie ernstig moet opneem; alhoewel ek nie glo dat julle dit doen nie?

En ek wil dus ook weet: Waar in die Bybel word die genietinge daarvan om ‘n ander se hart bly te maak deur die persoon se verjaarsdag te vier verdoem?

Die persoon word geensins geheilig nie maar net bly gemaak dat daar ‘n bietjie spesiale aandag aan hom of haar geskenk word!!!

Ek persoonlik dink dit is ‘n slinkse manier om mense wat sou belanggestel het te verdryf; weens die ongeoorloofde en nietige beperking wat eerder onmin saai!!!

En ek wil dus ook weet: Hoekom julle die herdenking van ‘n verjaarsdag so verdoem terwyl miljoene van julle die beroep wat JEHOVA GOD vir julle vrouens verkies het so gewetenloos verwerp?

Titus 2:5 lees dan “ingetoë te wees, kuis, huislik, goed, aan hul eie mans onderdanig, sodat die woord van God nie belaster word nie.”

En in julle Bybel lees Titus 2:5 dan “om gesond van verstand te wees, kuis, werkers by die huis, goed, terwyl hulle hulle aan hulle eie mans onderwerp, sodat die woord van God nie gesmaad sal word nie.”

En die 1611GJ King James Bybel lees Titus 2:5 so: “To be discreet, chaste, keepers at home, good, obedient to their own husbands, that the word of God bee not blasphemed.”

Miskien is jul rede jul LIEFDE vir geld, gerief, mag, materialistiese begeertes of status; want  2 Thimotheus 3:1 – 5 lees so: “1 Maar weet dit, dat daar in die laaste dae swaar tye sal kom. 2 Want die mense sal liefhebbers van hulleself wees, geldgieriges, grootpraters, trotsaards, lasteraars, ongehoorsaam aan hulle ouers, ondankbaar, onheilig, 3 sonder natuurlike liefde, onversoenlik, kwaadsprekers, bandeloos, wreed, sonder liefde vir die goeie, 4 verraaiers, roekeloos, verwaand, meer liefhebbers van genot as liefhebbers van God; 5 mense wat ‘n gedaante van godsaligheid het, maar die krag daarvan verloën het. Keer jou ook van hierdie mense af.”

Almal weet dat JEHOVA GOD bo alles ‘n FAMILIE PERSOON is; aangesien HY SY Onse VADER Gebed reeds begin met die woorde “Onse VADER”!!!

Satan is ten volle bewus van die belangrikheid van die familie, oftewel die gesin, in JEHOVA GOD se beplanning en voornemens; en sy vernaamste teiken is die vernietiging van die gesinslewe; of bestaan van familie waardes.

Verwyder dus die Moeder en hy bereik sy doelwit met die volle samewerking van die geldgierige mensdom. Die Bybel sê uitdruklik dan in 1 Thimotheus 6:10 sê dat “Want die geldgierigheid is ‘n wortel van alle euwels; en omdat sommige dit begeer, het hulle afgedwaal van die geloof en hulleself met baie smarte deurboor.”

Moet my asseblief nie verkeerd verstaan nie; die werkende Moeder is kwansuis onvermydelik indien ‘n gesin ‘kop bo water wil hou’; maar is daar is nie ontsettend baie ‘een-ouer’ gesinne weens egskeidings; asook waar daar weer getrou word; dat die gedeelde huishoudings veel meer kos as die oorspronklike een huishouding???

Ek moet dan nou weer vra: Watter is vir julle JEHOVA se Getuies die verdoemenste: Die genietinge van ‘n verjaarsdagpartyttjie; of ‘n Moeder wat kwansuis Christelik is maar haar geliefdes verlaat ter wille van hul gierigheid?

Ek moet dan nou weer vra: Hoeveel keer het julle die belangrikheid van  en Genesis 1:28 bestudeer; en besef julle wat daar werklik deur JEHOVA GOD oorgedra word?

Ek, byvoorbeeld, beskou die studie van die Bybel as meer as net om uit te basuin, boekie na boekie, tydskrif na tydskrif, hoe voorbeeldig die vroeë Christene was!!!

Die ontleding van Bybelverse is myns insiens uiters belangrik; veral as daar moeite gedoen word om Satan te stuit en die regte konteks te behou!!!

Kom ons kyk na my ontleding van eerstens Johannes 11:23 – 26 en dan net daarna Genesis 1:28; aangesien ek nie glo dat julle JEHOVA se GETUIS oor die algemeen bewus is daarvan.

Johannes 11:23 – 26 lees so “23 Jesus sê vir haar: Jou broer sal opstaan. 24 Martha antwoord Hom: Ek weet dat hy sal opstaan in die opstanding in die laaste dag. 25 Jesus sê vir haar: Ek is die opstanding en die lewe; wie in My glo, sal lewe al het hy ook gesterwe; 26 en elkeen wat lewe en in My glo, sal nooit sterwe tot in ewigheid nie. Glo jy dit?”

In die eerste sin sê Jesus sonder aarseling en met volle sekerheid dat Martha se broer weer daar sou lewendig word.

In die tweede sin sê Martha dat sy weet haar broer sal na die gebeurtenis van ARMAGEDDON of die ‘Eindtye’ weer sal lewendig word; en Jesus sê absoluut niks om haar verkeerd te bewys.

Dus weet ons dat Lazarus op hierdie selfde fisiese aarde vleeslik gaan woon na sy opstanding uit die ‘grond’ of ‘stof’; en nie nadat hy teruggeroep is uit die sy baie beter lewe in die HEMEL!!!

In die derde sin sê Jesus vir Martha dat weens Sy oorspronklike opstanding dat Hy dit moontlik gemaak het vir ander mense om ook die opstanding te ervaar; en ook dat Sy HEMELSE VADER vir Hom die reg gegee het om volgens Sy Vader se reëls te kan besluit wie aanvaarbaar sou wees.

Jesus se vleeslike opstanding het ook twee uiters belangrike punte bewys en tuisgebring. Die eerste is is dat Jesus NIE HEMEL toe is toe Hy gesterf het en dat Hy uit die spelonk weer gekom het; en tweedens is dat HY nie die aarde verlaat het nie en ook dat Hy in die vlees Sy opstanding ervaar het.

Weer wil ek Die Jehova se Getuies vra: Was Jesus geheel en al vleeslik en gelyk aan ‘n gewone mens toe Hy Sy opstanding ervaar het?

Die laaste gedeelte van die derde sin, naamlik “wie in My glo, sal lewe al het hy ook gesterwe;” het ook twee belangrike eienskappe, naamlik dat Hy van ‘n spesifieke tyd melding maak en dat geloof in Hom ‘n vereiste is.

Maar daar is bitter min mense wat nie glo dat Jesus wel bestaan; en tog is daar bitter min mense wat die ewige lewe gaan verkry. Hoe dan nou???

Die geheim lê daarin om akkurate Bybel kennis van JEHOVA GOD en SY Seun Jesus te bekom end an te DOEN wat JEHOVA GOD van jou verwag. ONTHOU: GELOOF SONDER WERKE IS DOOD!!!

Die vierde sin is weer baie duidelik in die dat dit daardie spesifieke tyd wat in die derde sin voorgekom het te bevestig.

Wat anders kan die woorde “en elkeen wat lewe” tuisbring; anders dat dit ‘n spesifieke tyd, naamlik ‘die Eindtyd’ of ARMAGEDDON” bedoel.

DAAR GAAN MENSE OP DAARDIE SPESIFIEKE TYDSTIP NOG LEWE WAT NOOIT IN DER EWIGHEID GAAN STERWE NIE!!!

En omdat dit so ongelooflik vir Martha sou geklink het, het Jesus die sin voltooi met die vraag “GLO JY DIT?”, wat vir ons mense nog geld vandag!!!

Hoeveel mense weet van die boodskap wat hierdie Verse uitstippel; en wie van hulle wat dit wel nou hoor sal dit maklik kan glo?

Weer wil ek Die Jehova se Getuies vra: Het julle al die bogenoemde Verse en hul inhoud aan die derduisende mense reg oor die wêreld voor preek al genome; en hlle oortuig dat dit ‘n werklikheid wel is?

Ek moet dan nou weer vra: Hoeveel keer het julle die belangrikheid van Johannes 11:23 – 26 en Genesis 1:28 oor en oor verkondig?

Ek wil net vinnig julle JEHOVA se Getuies vra hoeveel julle al van Genesis 1:28 by die mense gepraat het?

EK WIL NET GOU MELDING MAAK VAN GENESIS 1:28: “En GOD het hulle geseën, en GOD het vir hulle gesê: Wees vrugbaar en vermeerder en vul die aarde, onderwerp dit en heers oor die visse van die see en die voëls van die hemel en oor al die diere wat op die aarde kruip.”

Weet die mense dat dié Vers JEHOVA GOD se oorspronklike doel was met ons mense en ons Heelal?

Weet die mense dat JEHOVA GOD HOM nie van SY oorspronklike plan gaan laat afsien nie?

Weet die mense dat JEHOVA GOD net tydelike aanpassings moes maak omdat Satan teen HOM gedraai het; soos byvoorbeeld dat HY moes toelaat dat diere en ander wesens geëet kon word?

Weet julle JEHOVA se Getuies dat julle Beheerliggaam volgens my regtig nie hulle inligting direk van JEHOVA GOD af kry soos hulle beweer aangesien hulle baie foute maak; soos byvoorbeeld om te beweer dat Eva ook nes Adam skuldig was en vir ewig tot die dood veroordeel is?

Kan julle JEHOVA se GETUIES my net laat weet waar dit in die Bybel staan dit dat die engele nie manlik of vroulik is nie?

Kan julle JEHOVA se GETUIES my net laat weet waar dit in die Bybel staan dit dat daar van die 144 000 waarvan julle praat wat alleen HEMEL toe gaan gaan nog op die aarde gaan wees na die Eindtyd gebeur het?

Kan julle JEHOVA se GETUIES my net laat weet waar dit in die Bybel staan dit dat

HIER IS NOU WAAR EK MY REGTIG OOR BEKOMMER:

Wat is die waarde van jul Beheerliggam se vaste bates?

Is dit moontlik dat ander mense net soos ek die indruk kan kry dat julle die WARE WAARHEID soos julle dit kwansuis glo ‘afwater’, verswak en aanpas om Satan se doelwitte te bevorder?

Daar is nog ontsettend baie vrae wat ek wil vra en sal wel dit op my webtuiste nog doen!!!

Indien enige persoon wat hierdie pamphlet lees die werklike konteks wil hoor van wat die BEHEERLIGGAAM van Die JEHOVA se Getuies verdoesel, verdraai of wegsteek  kan dit op my webtuiste www.truejehovahswitness.org.za gevind word!!!

Op my webtuiste kan ek genader word, ongeag!!!

Douglas Mackay (Billy)

Leave a Reply